De stichting

Stichting Eigen Thuis is opgericht door ouders van 7 jongvolwassenen met een ondersteuningsbehoefte. De stichting stelt zich ten doel een toekomstbestendige, kleinschalige woongroep te realiseren in de omgeving en/of nabijheid van familie of bekenden van de bewoners.

Onze visie:
Mensen met een ondersteuningsvraag maken deel uit van de samenleving en hebben rechten en plichten als iedere andere burger om te participeren in die maatschappij. Zij hebben professionele ondersteuning nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen in die deelname. Een eigen woonplek is essentieel voor het opbouwen van een zo zelfstandig mogelijk leven waarin keuzes gemaakt mogen worden die passen bij de persoonlijke interesses en behoeften en die het welzijn bevorderen.

Onze missie:
Het is onze missie voor de bewoners een veilige, toekomstbestendige woonplek te realiseren. Deze woonplek ligt in een omgeving waarin gebruik gemaakt kan worden van voorzieningen zoals het openbaar vervoer, winkels, sportcentrum, vrijetijdsvoorzieningen en dagbestedingsmogelijkheden. Wij willen een woonplek realiseren waarin iedere bewoner een eigen appartement heeft met de noodzakelijke voorzieningen. Daarnaast is er een gezamenlijke keuken en woonkamer. De bewoners worden ondersteund door een begeleidingsteam zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op gebied van wonen, werken en vrije tijd en leren hierin de juiste keuzes te maken. Het team handelt vanuit een begeleidingsplan dat zoveel mogelijk is opgesteld vanuit de eigen regie van de bewoner en diens wettelijk vertegenwoordiger. Het streven is een huiselijke sfeer te creƫren waarin iedere bewoner de ruimte krijgt om zichzelf te kunnen zijn. Er is een huishoudelijk reglement opgesteld om met elkaar te bepalen hoe deze huiselijke sfeer wordt nagestreefd. De woonplek bevindt zich in de nabijheid van familie, zodat de bewoners zelf contacten kunnen onderhouden met familie of bekenden en de reisafstand hierin niet belemmerend werkt. De stichting is toekomstbestendig ingericht en wordt gevormd door een bestuur dat verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van elke bewoner en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Doelstelling en hoofdlijnen:
Zie beleidsplan: klik hier voor het beleidsplan